Reglement

Reglement Stadsquiz Rhenen

We ontkomen er niet aan. Wij zijn de organisatie, wij hopen dat we jullie als team een gezellige avond bezorgen, maar we kunnen niet overal voor verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. De organisatie draagt daarom ook op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de activiteiten die tijdens de Stadsquiz Rhenen worden uitgevoerd! En natuurlijk vragen we alle deelnemers zich aan de afspraken te houden. Door deelname gaan jullie akkoord met dit reglement.

De belangrijkste zaken wat ons betreft zijn:

 • Hou je aan de verkeersregels, denk aan je eigen veiligheid en aan die van een ander. Alle verkeersregels gelden ook voor de deelnemende teams!
 • Als je voor een opdracht ‘op pad gaat’ denk dan aan een veiligheidsvest.
 • Veroorzaak bij het beantwoorden van de vragen of uitvoeren van de opdrachten geen overlast voor buurtbewoners.
 • Fanatisme is prima, maar houd het voor iedereen veilig, sportief en gezellig!
 • We gaan graag in discussie, maar niet over de puntentoekenning.

(1) Algemeen

 • De ‘ Stadsquiz Rhenen’ is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de ‘Stadsquiz Rhenen’ is in handen van Lionsclub de Grebbeleeuw en Cultuurplatform Rhenen, ondersteund door de organisatie van de Pubquiz, hierna te noemen ‘de organisatie’.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich tijdens het vervullen van de opdrachten en het beantwoorden van de vragen te allen tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement wordt aan ieder deelnemend team toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is alleen mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de ‘Stadsquiz Rhenen’, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden en regels door het deelnemende team volledig worden geaccepteerd.

(2) Teams

 • Er wordt geen minimum gesteld aan het aantal deelnemers per team. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen. Meer of minder mag.
 • Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie artikel 3.
 • De teamcaptain van een team is woonachtig in de gemeente Rhenen en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain. De teamcaptain –en nadrukkelijk niet de organisatie- is daarmee verantwoordelijk voor de communicatie binnen het team.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt dit recht.
 • De werkplek/thuishonk/uitvalsbasis van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in de gemeente Rhenen en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Stadsquiz Rhenen deel te nemen.

(3) Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website, stadsquizrhenen.nl.
 • De inschrijvingsperiode loopt tot en met vrijdag 13 oktober 2023, 12:00 uur of totdat het aantal van 50 deelnemende teams is bereikt.
 • Bij inschrijving dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, wie er als team mogen deelnemen aan de ‘Stadsquiz Rhenen’, het aantal deelnemers en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de ‘Stadsquiz Rhenen’.
 • De kosten voor deelname aan de Stadsquiz bedragen €50,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
 • Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden. De wijze waarop betaling plaatsvindt, wordt na inschrijving bekend gemaakt aan de teamcaptain.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Stadsquiz Rhenen het inschrijfgeld heeft ontvangen, én de teamcaptain een bevestigingsmail van de organisatie heeft ontvangen én de akkoordverklaring ondertekend is ingeleverd bij de organisatie.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 • Tijdens de avond zelf (op n.t.b. datum) meldt de teamcaptain zich aan bij de organisatie (18:45 uur – Huis der Gemeente) en ontvangt dan het document met alle vragen en opdrachten.

(4) Het vragen- en opdrachtenboek

 • De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor de Stadsquiz Rhenen zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quiz avond.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of niet tijdig inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen kunnen er ook vragen in het boek staan, waarvoor men locaties in de gemeente Rhenen moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname aan de Stadsquiz uitgesloten.

(5) Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en bij elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Foute antwoorden leveren geen punten of puntenaftrek op. Doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen.
 • Bij een gelijke eindstand wordt er gekeken naar de inlevertijd.
 • De uitslag van de Stadsquiz Rhenen wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op N.T.B. datum vanaf 20.00 uur in Ouwehands Dierenpark.
 • De uitslag van de Stadsquiz Rhenen is bindend en staat niet ter discussie.

(6) Prijzen en goede doelen: de winnaar beslist mee

 • De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Deze geldprijs wordt gedoneerd aan lokale of regionale goede doelen.
   1. Het winnende team krijgt een geldprijs van € 2000,-
   2. Het team dat als tweede eindigt, ontvangt een geldprijs van € 1.000, –
   3. Het team dat als derde eindigt, ontvangt een geldprijs van € 500,-
 • De deelnemende teams dienen voor aanvang van de Stadsquiz Rhenen hun goede doel bekend te maken aan de organisatie. Het antwoorddocument biedt daarvoor ruimte.
  • Indien dit formulier niet wordt ingevuld, beslist de organisatie aan welk goed doel het prijzengeld van het betreffende team wordt uitgekeerd.
 • De organisatie beslist uiteindelijk welke goede doelen een geldprijs krijgen en kan voorstellen voor een goed doel afwijzen.
 • De organisatie behoudt de vrijheid om een deel van de opbrengst of een deel van het prijzengeld ook aan andere goede doelen toe te kennen.
 • Prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel of een vereniging of stichting, nadrukkelijk niet aan personen. De randvoorwaarden voor een goed doel zijn:
  • Het betreft een schenking aan een vereniging of stichting in de gemeente Rhenen die actief is op sociaal, maatschappelijk, sportief of cultureel gebied waarbij het geld wordt besteed aan een te benoemen activiteit in de gemeente Rhenen;
  • Het betreft een schenking ten behoeve van het realiseren van een gemeenschappelijk doel voor (een deel van) de bevolking van de gemeente Rhenen, waarbij realisatie door een professionele organisatie wordt gedaan;
  • Het betreft een schenking aan een doel dat ‘algemeen maatschappelijk aanvaardbaar’ is, zulks ter beoordeling aan de organisatie.

(7) Slotbepalingen

 • Deelnemen aan de Stadsquiz is geheel op eigen risico.
 • Zowel de organisatie als de achterliggende stichting(en) en vereniging(en) kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Stadsquiz Rhenen.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in de gemeente Rhenen te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deelnemers respecteren daarbij de algeheel geldende normen en waarden en verkeersregels en veroorzaken geen overlast.
 • Teams die zich niet houden aan dit reglement, de verkeersregels en overige wetgeving of overlast veroorzaken worden gediskwalificeerd.
Inschrijven?