Reglement

Reglement Stadsquiz Rhenen

We ontkomen er niet aan. Wij zijn de organisatie, wij hopen dat we jullie als team een gezellige avond bezorgen, maar we kunnen niet overal voor verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. De organisatie draagt daarom ook op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de activiteiten die tijdens de Stadsquiz Rhenen worden uitgevoerd! En natuurlijk vragen we alle deelnemers zich aan de afspraken te houden.

De belangrijkste huisregels:

 • Hou je aan de verkeersregels, denk aan je eigen veiligheid en aan die van een ander.
 • Als je voor een opdracht ‘op pad gaat’ denk dan aan een veiligheidsvest.
 • Veroorzaak bij het beantwoorden van de vragen of uitvoeren van de opdrachten geen overlast voor buurtbewoners.
 • Fanatisme is prima, maar houd het voor iedereen gezellig!
 • We gaan graag in discussie, maar niet over de puntentoekenning.

(1) Algemeen

 • De ‘ Stadsquiz Rhenen’ is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de ‘Stadsquiz Rhenen’ is in handen van Lionsclub de Grebbeleeuw en Cultuurplatform Rhenen, ondersteund door de organisatie van de Pubquiz, hierna te noemen ‘de organisatie’.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich tijdens het vervullen van de opdrachten en het beantwoorden van de vragen te allen tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement wordt aan ieder deelnemend team toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is alleen mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de ‘Stadsquiz Rhenen’, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden en regels door het deelnemende team volledig worden geaccepteerd.

(2) Teams

 • Er wordt geen minimum gesteld aan het aantal deelnemers per team. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen. Meer of minder mag.
 • Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie artikel 3.
 • De teamcaptain van een team is woonachtig in de gemeente Rhenen en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain. De teamcaptain –en nadrukkelijk niet de organisatie- is daarmee verantwoordelijk voor de communicatie binnen het team.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt dit recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in de gemeente Rhenen en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Stadsquiz Rhenen deel te nemen.

(3) Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website, stadsquizrhenen.nl.
 • De inschrijvingsperiode loopt tot en met vrijdag 21 oktober 2022, 12:00 uur.
 • Bij inschrijving dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, wie er als team mogen deelnemen aan de ‘Stadsquiz Rhenen’, het aantal deelnemers en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de ‘Stadsquiz Rhenen’.
 • De kosten voor deelname aan de Stadsquiz bedragen €50,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Stadsquiz Rhenen het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening én de teamcaptain een bevestigingsmail van de organisatie heeft ontvangen.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

(4) Deelnemen

 • De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor de Stadsquiz Rhenen zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quiz avond.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of niet tijdig inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen kunnen er ook vragen in het boek staan, waarvoor men locaties in de gemeente Rhenen moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

(5) Puntentoekenning en uitslag / inzet van de joker

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en bij elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen.
 • Bij een gelijke eindstand wordt via een shoot-out vraag het winnende team bepaald.
 • De uitslag van de Stadsquiz Rhenen wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
 • De uitslag van de Stadsquiz Rhenen is bindend en staat niet ter discussie.
 • Elk deelnemend team kan aangeven voor welke ronde zij de joker willen inzetten. De juiste antwoorden tellen dan dubbel, maar elk fout antwoord wordt er in dit geval ook vanaf getrokken. Foute antwoorden tellen niet dubbel. (voorbeeld: Een ronde heeft 10 vragen met elk 1 punt voor het juiste antwoord. Een team heeft 8 vragen goed en krijgt dus 16-2=14 punten voor deze ronde).
 • De joker kan niet worden ingezet voor eventuele vragen of opdrachten die de teamleider individueel moet uitvoeren.

(6) Prijzen en goede doelen: de winnaar beslist mee

 • De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Deze geldprijs wordt gedoneerd aan lokale of regionale goede doelen.
 • De deelnemende teams dienen voor aanvang van de Stadsquiz Rhenen hun goede doel bekend te maken aan de organisatie. Het antwoorddocument biedt daarvoor ruimte.
 • De organisatie bepaalt welke goede doelen uiteindelijk een geldprijs krijgen en houdt de vrijheid een deel van de prijzen ook aan andere goede doelen toe te kennen.
 • Prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel of een vereniging of stichting uit de gemeente Rhenen. De randvoorwaarden voor een goed doel zijn:
  • Het betreft een schenking aan een vereniging of stichting in de gemeente Rhenen die actief is op sociaal, maatschappelijk, sportief of cultureel gebied waarbij het geld wordt besteed aan een te benoemen activiteit;
  • Het betreft een schenking ten behoeve van het realiseren van een gemeenschappelijk doel voor (een deel van) de bevolking van de gemeente Rhenen;
  • Het betreft een schenking aan een doel dat ‘algemeen maatschappelijk aanvaardbaar’ is, zulks ter beoordeling aan de organisatie.
  • Aan het team dat winnaar is geworden wordt naast een geldprijs (bestemd voor het goede doel) ook een ludieke ‘Stadsquiz Rhenen’ prijs uitgereikt.

(7) Algemeen

 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Zowel de organisatie als de achterliggende stichtingen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Stadsquiz Rhenen.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in de gemeente Rhenen te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Leden van een deelnemend team die ‘op pad gaan’ dragen een veiligheidsvest.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving of overlast veroorzaken worden gediskwalificeerd.
Inschrijven?